Дейности

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
http://www.eufunds.bg/  http://dbut-0275.pazari-go.com/

Целите ще бъдат постигнати чрез:
1. Организация и управление на проекта.
2. Информиране и публичност на проекта.
3. Въвеждане на система за развитие на човешките ресурси–иновативен модел за организация на труда.
4. Осигуряване на средства за колективна защита-микроклимат и ергономия
5. Осигуряване на нови, по-модерни ЛПС и работно облекло.
6. Обучение за специфичните рискове за здравето на индивидуалното работно място.
7. Осигуряване на социални придобивки за работещите.