Очаквани резултати

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
http://www.eufunds.bg/  http://dbut-0275.pazari-go.com/

-Заети, включени по проекта – 13 лица
-Въведена система за управление на човешките ресурси
-Подобрени средства за колективна защита(микроклимат)-топлоизолация-80м2
-Модернизирани средства за здравословни условия на труд – ергономични работни места-7бр.
-Осигурени нови, по-модерни ЛПС и работно облекло – за 5 лица
-Обучени работници и служители за специфични рискове за здравето- 13 лица
-Осигурено и оборудвано помещение за хранене и спорт; Внедрени мерки в областта на политиката по околната среда