Постигнати резултати

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
http://www.eufunds.bg/  http://dbut-0275.pazari-go.com/

 • Сформиран екип и създадена система за управление на проекта;
 • Информиране и публичност на проекта;
 • Осигурени материали и консумативи за нуждите на проекта;
 • Въведена система и софтуер за управление на човешките ресурси;
 • Внедрени мерки в областта на политиката по околната среда;
 • Подобрени средства за колективна защита(микроклимат)-топлоизолация-80м2;
 • Осигурени модернизирани средства за здравословни условия на труд – ергономични работни места – 7 бр.;
 • Осигурени нови, по-модерни ЛПС и работно облекло – за 12 лица;
 • Обучени работници и служители относно специфичните рискове за здравето
  на индивидуалното работно място;
 •  Осигурени социални придобивки за работещите – оборудвани помещения за
  хранене, отдих и спорт.