Цели

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
http://www.eufunds.bg/  http://dbut-0275.pazari-go.com/

Специфични цели – насочени към решаване проблемите на целевата група:
 Въвеждане на система за управление на човешките ресурси
 Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите чрез средства за колективна защита и ЛПС
 Осигуряване на социални придобивки за работещите